Om dit document uit te printen in Netscape Navigator, drukt u boven in de Browser op Bestand en daarna op frame afdrukken. In Internet Explorer drukt u met de rechtermuisknop op de tekst en kiest u afdrukken.

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de volgende voorwaarden voor deelname.


A. Inschrijving/Opname in het bestand.
A.1 De deelnemer meldt zich bij deze aan als lid van het bestand van BEKIJK.NL, via het registratieformulier.
A.2 Na het invullen en mailen/opsturen van het registratieformulier worden de door de deelnemer verstrekte gegevens in het bestand van BEKIJK.NL ingevoerd. Dit geschiedt onder de door de deelnemer aangegeven categorie.
A.3 De gegevens blijven in eerste instantie geblokkeerd. Zodra de verschuldigde betaling door BEKIJK.NL is ontvangen worden de gegevens in het bestand gedeblokkeerd.
A.4 BEKIJK.NL houdt zich het recht voor tot weigering van deelnemers op grond van de inhoud van hun beeld en/of text materiaal.

B. Aanvang en duur van de deelname.
B.1 De deelname vangt aan zodra een door de deelnemer getekend exemplaar van het inschrijfformulier door BEKIJK.NL is ontvangen.
B.2 De deelname heeft een geldigheidsduur van een jaar en wordt automatisch van jaar tot jaar verlengd, tenzij zij uiterlijk een maand voor de verlengingsdatum schriftelijk door één van de partijen is opgezegd.
B.3 De deelnemer heeft het recht bij opzegging voor het einde van het lopende jaar te verlangen dat zijn gegevens, met onmiddellijke ingang, uit het bestand worden verwijderd. Restitutie van het deelname-geld wordt echter niet verleend.

C. Verplichtingen van de Deelnemer.
C.1 De deelnemer verplicht zich het inschrijfformulier naar waarheid en volgens de richtlijnen in te vullen en op te sturen.
C.2 De deelnemer zal het verschuldigde deelname-geld per, zoals dit jaarlijks door BEKIJK.NL kan worden aangepast, jaarlijks bij vooruitbetaling voldoen. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen. BEKIJK.NL is gerechtigd bij niet tijdige betaling de gegevens van de deelnemer uit het bestand te verwijderen.

D. Fotografische reprodukties.
D.1 De fotografische reprodukties van het te gebruiken werk als bedoeld onder C.1 dienen in kleurendruk te worden aangeleverd, in een formaat als voorzien in de richtlijnen bij het inschrijfformulier.
D.2 Bij het deelname-geld is de opname in het bestand van maximaal vijf fotografische reprodukties inbegrepen. De betreffende reprodukties worden daartoe door BEKIJK.NL ingescand of als GIF/JPEG bestand aangeleverd.
D.3 Het aanleveren van meer dan vijf fotografische reprodukties is toegestaan. Voor opname van elke fotografische reproduktie boven de vijfde is een meerprijs verschuldigd.
D.4 Alle toegezonden fotografische reprodukties blijven in het bezit van BEKIJK.NL mits door de deelnemer een aan zichzelf geadresseerde, gefrankeerde enveloppe wordt bijgesloten waarna zij worden geretourneerd.

E. Verplichtingen van BEKIJK.NL.
E.1 BEKIJK.NL verplicht zich de van de deelnemer ontvangen gegevens en fotografische reprodukties op te nemen in het door haar beheerde bestand.
E.2 BEKIJK.NL zal dit bestand actief onder de aandacht brengen van bedrijven, organisaties, culturele instellingen, overheidsorganen en particulieren.

F. Auteursrecht.
F.1 De deelnemer verleent BEKIJK.NL toestemming voor het verveelvoudigen en openbaar maken van de door de deelnemer aangeleverde werken binnen het kader van de Sub. E. Bedoelde activiteiten.
F.2 De desbetreffende toestemming geldt voor de duur van de deelname en is niet overdraagbaar.

G. Vrijwaring I.
G.1 De deelnemer is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan BEKIJK.NL verstrekte informatie. De deelnemer vrijwaart BEKIJK.NL van alle aansprakelijkheid van derden.
G.2 De deelnemer verklaart dat hij auteursrechthebbende is ter zake van alle reprodukties die door hem in het kader van deze overeen komst zijn verstrekt en dat hij gerechtigd is deze reprodukties in dat kader ter beschikking te stellen.

H. Vrijwaring II.
H.1 Het is de deelnemer uitdrukkelijk bekend dat BEKIJK.NL slechts fungeert als intermediair. BEKIJK.NL garandeert op geen enkele wijze dat als gevolg van de opname in haar bestand opdrachten, verkopen of ander financieel voordeel voor de deelnemer zullen ontstaan.
H.2 BEKIJK.NL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van opname van de door de deelnemer verstrekte gegevens en/of werken in het bestand. BEKIJK.NL is uitdrukkelijk ook geen partij bij enige als gevolg daarvan tussen de deelnemer en een derde tot stand komende overeenkomst.

I. Wijzigingen van gegevens.
I.1 De deelnemer kan op ieder gewenst moment schriftelijk wijzigingen in zijn Naam/Adres/Woonplaats-gegevens doorgeven. Deze wijzigingen zullen direct na ontvangst kostenloos worden opgenomen in het bestand.
I.2 Wijzigingen van andere gegevens (met inbegrip van opname van andere fotografische reprodukties) kan jaarlijks bij de verlenging van de deelname plaatsvinden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het Registratie/Verlengings/Wijzigings formulier.
I.3 Indien een tussentijdse wijziging van de in J.2 bedoelde gegevens wordt gewenst kan dit tegen betaling.
I.4 Opname van additionele fotografische reprodukties kan op ieder gewenst moment plaatsvinden. Het in D.3 bepaalde is daarbij van overeenkomstige toepassing.

J. Geschillen.
J.1 Alle uit de deelname voortvloeiende geschillen welke niet in overleg tussen partijen tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.